PRODUKTY

Podstawowy:
  • Ocena czasu trwania oraz warunków legalnego pobytu i zatrudnienia;
  • Udzielanie porad prawnych / rekomendowanych rozwiązań w danej sprawie;
  • Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz jej weryfikacja;
  • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym;
  • Zameldowanie na pobyt czasowy;
  • Pomoc w uzyskaniu numerów: PESEL, NIP, REGON;
  • Sporządzanie odwołań od negatywnych decyzji.