PRODUKTY

Dla cudzoziemca

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Zapewniamy w szczególności kompleksowe doradztwo w zakresie postępowania legalizującego pobyt i pracę, w tym:

 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, w tym pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów,
 • realizację procesu wizowego – przygotowanie wniosku wizowego oraz wymaganych dokumentów, rezerwację spotkania wizowego w konsulacie RP,
 • uzyskanie każdego rodzaju zezwolenia na pracę, w tym zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • uzyskanie każdego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego poprzez uznanie przez wojewodę, a także poprzez nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP,
 • w przypadku polskiego pochodzenia:
  • pomoc w przywróceniu obywatelstwa polskiego,
  • pomoc w potwierdzeniu posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • pomoc w uzyskaniu polskiego paszportu oraz polskiego dowodu osobistego.

Dodatkowe usługi:

 • interwencyjna obsługa w sytuacjach nagłych i kryzysowych związanych z relokacją, pobytem oraz pracą cudzoziemców - doraźna dostępność specjalistów 24/7,
 • pomoc w przekraczaniu granic podczas podróżowania do Polski oraz z Polski, z uwzględnieniem aktualnych restrykcji epidemicznych (dotyczy wszystkich państw świata) - doraźna dostępność specjalistów 24/7,
 • doradztwo w obszarze prawa podatkowego oraz prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych,
 • relokacja oraz legalizacja członków rodziny cudzoziemca w Polsce,
 • zameldowanie na pobyt czasowy oraz stały,
 • uzyskanie numerów PESEL, NIP, REGON,
 • uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • zgłoszenie aktualizacji podatkowej,
 • uzyskanie zaświadczeń o niekaralności,
 • transkrypcja oraz uzupełnianie zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 • wymiana zagranicznego prawa jazdy,
 • uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • doradztwo i pomoc w realizacji odprawy celnej mienia przesiedlenia,
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń wychowawczych (m.in. program 500+),
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem przez cudzoziemca związku małżeńskiego na terytorium RP,
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych przez cudzoziemców,
 • uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych,