W OKRESIE PANDEMII
PRZEBYWASZ POZA POLSKĄ
I CHCESZ PRZYJECHAĆ DO POLSKI


Z powodu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) ruch graniczny jest zawieszony od dnia 15 marca do odwołania. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Istnieje również całkowite zawieszenie ruchu granicznego na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy mogą wjechać do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę zostaną poddani kontroli sanitarnej oraz będą zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Możesz wjechać do Polski, jeżeli:

 • jesteś małżonkiem lub dzieckiem obywatela polskiego lub jesteś pod stałą opieką obywatela polskiego,
 • posiadasz Kartę Polaka,
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy w Polsce,
 • prowadzisz środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.
 • jesteś szefem misji dyplomatycznej lub członkiem personelu dyplomatyczno-konsularnego misji lub członkiem rodziny osoby sprawującej funkcje dyplomatyczne lub konsularne.

Zakaz wjazdu do Polski nie dotyczy również cudzoziemców, którzy posiadają prawo do pracy w Polsce, tj.:

 • Cudzoziemcy uprawnieni do pracy w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele Polscy, lub
 • Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę, lub
 • Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę sezonową, lub
 • Cudzoziemcy posiadający oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy tylko obywateli następujących krajów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Mołdawia, Armenia).

Przed wjazdem do Polski cudzoziemcy, o których mowa powyżej, będą jednak musieli wykazać:

 • że wykonują już pracę w Polsce, lub
 • przedstawią dokumenty potwierdzające, że ich praca rozpocznie się natychmiast po wjeździe do Polski.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz wjechać do Polski, czy nie, skontaktuj się z nami.

Aby znaleźć więcej informacji na temat naszych usług imigracyjnych dla cudzoziemców, którzy chcą przyjechać do Polski, sprawdź informacje na naszej stronie .