PRZEBYWASZ POZA POLSKĄ
I CHCESZ PRZYJECHAĆ DO POLSKI


Jeżeli jesteś obywatelem kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, możesz przyjechać do Polski na podstawie paszportu biometrycznego (jeżeli Twój kraj jest na liście krajow, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego w państwach należących do strefy Schengen) lub na podstawie ważnej wizy:

  • Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) - uprawnia do pobytu na terytorium państwa Schengen (w tym Polski) do 90 dni w każdym okresie 180 dni;
  • Wiza krajowa (wiza długoterminowa; oznaczona symbolem D) - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku kolejnych pobytów trwających łącznie ponad 90 dni; okres ważności wizy krajowej nie może przekraczać 1 roku.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu listy dokumentów, które będą potrzebne do uzyskania wizy, przygotowanie wniosku wizowego oraz rezerwację terminu w Ambasadzie RP w celu złożenia dokumentów.

Aby uzyskać wizę pracowniczą, potrzebujesz dokumentu potwierdzającego zamiar podjęcia pracy w Polsce. Istnieje kilka dokumentów, które potwierdzają cel pracy w Polsce:

  • Zezwolenie na pracę sezonową (typ S) - dla cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać tzw. pracę sezonową (np. pracę w turystyce, ogrodnictwie, rolnictwie itp.) przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy;
  • Zezwolenia na pracę (wszystkie typy: A, B, C, D, E) - są wydawane na maksymalny okres 3 lat (wyjątek stanowi zezwolenie na pracę typu B - może być również wydane na okres maksymalnie 5 lat);
  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji) – legalizuje pracę cudzoziemca będącego obywatelem jednego z wyżej wymienionych krajów na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady lub usług prawnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przyjeździe do Polski w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), sprawdź aktualne informacje dotyczące koronawirusa.