PRZEBYWASZ W POLSCE
I CHCESZ ZALEGALIZOWAĆ
SWÓJ DALSZY POBYT


Jeżeli przyjechałeś do Polski na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, najbardziej powszechnym rozwiązaniem w celu przedłużenia pobytu w Polsce będzie złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu każdego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy. Maksymalny okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 3 lata. Rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy zależy od celu pobytu w Polsce:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - dla cudzoziemców, których celem pobytu w Polsce jest praca dla określonego pracodawcy;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej - dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcą przedłużyć legalny pobyt;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta) - dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w tzw. zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (np. inżynier);
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla oddelegowanych cudzoziemców - dla cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmiot zagraniczny;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej - dla cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla studentów i absolwentów - dla cudzoziemców studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych, a także dla cudzoziemców będących absolwentami polskich uczelni, którzy szukają pracy po ukończeniu studiów;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla badaczy i naukowców - dla cudzoziemców, którzy są naukowcami i prowadzą badania w jednostce badawczej w Polsce lub szukają pracy po ich zakończeniu;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażystów i wolontariuszy - dla cudzoziemców, których celem pobytu w Polsce jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub udział w wolontariacie europejskim;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności - dla cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest uzasadniony innymi okolicznościami, np. pobyt krótkotrwały, kontynuacja nauki, pobyt z rodziną itp.;
 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi (w tym pomoc w procedurach mających na celu potwierdzenie faktu bycia ofiarą handlu ludźmi).

Inną opcją legalizacji pobytu w Polsce po wygaśnięciu wizy, ruchu bezwizowego lub aktualnej karty pobytu tymczasowego jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieokreślony, co oznacza, że zezwolenie na pobyt stały uprawnia cudzoziemca do nieokreślonego pobytu w Polsce, bez konieczności ubiegania się o kolejne zezwolenia na pobyt w przyszłości. Istnieją 2 rodzaje zezwoleń na pobyt stały:

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - dla cudzoziemców mieszkających w Polsce od ponad 5 lat, którzy chcą uzyskać prawo pobytu na czas nieokreślony w Polsce;
 • Zezwolenie na pobyt stały - dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały, które uprawnia do pobytu na czas nieokreślony w Polsce (dotyczy między innymi: małoletniego dziecka obywatela polskiego, małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu przyznano stały dokument pobytowy lub dokument pobytowy rezydenta długoterminowego UE, małżonka obywatela polskiego, osoby polskiego pochodzenia, posiadacza ważnej karty Polaka).

Pomagamy również w uzyskaniu obywatelstwa polskiego.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem mieszkającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt i chcesz uzyskać obywatelstwo polskie, możesz to zrobić poprzez:

 • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP - decyzje Prezydenta RP są uznaniowe, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu;
 • Uznanie za obywatela polskiego - dotyczy cudzoziemców, którzy chcą uzyskać obywatelstwo polskie poprzez uznanie przez właściwego wojewodę oraz muszą spełnić określone warunki (np. posiadać zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski).

Usługi dodatkowe

Pomagamy również w uzyskaniu:

 • zameldowania na pobyt
 • numerów PESEL / NIP
 • zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Jeśli chcesz otworzyć firmę w Polsce lub prowadzisz już firmę w Polsce, oferujemy naszą pomoc we wszystkich formalnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • rejestracja / zawieszenie / zakończenie działalności gospodarczej;
 • doradztwo biznesowe i inwestycyjne;
 • prowadzenie rachunków;
 • wynajęcie wirtualnego biura;
 • przegląd oraz kontrola sprawozdań finansowych;
 • doradztwo podatkowe.

Możesz także liczyć na naszą pomoc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.


Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady lub usług prawnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat legalizacji pobytu w Polsce w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), sprawdź aktualne informacje dotyczące koronawirusa.