PRODUKTY

Dla firmy / zatrudniającego:
 • Kompleksowe prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
 • Szkolenia zamknięte dla działów HR i specjalistów ds. legalizacji, w szczególności z zakresu:
  • legalności zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
  • delegowania pracowników do Polski oraz z Polski, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
  • aktualnych restrykcji epidemicznych w kontekście legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz przekraczania granic (wjazd do Polski, podróżowanie z Polski do innych państw na całym świecie)
 • Audyty:
  • legalności zatrudnienia cudzoziemców,
  • poprawności prowadzenia akt osobowych cudzoziemców.
 • Interwencyjną obsługę w sytuacjach nagłych i kryzysowych związanych z relokacją, pobytem oraz pracą cudzoziemców - doraźna dostępność specjalistów 24/7,
 • Pomoc w przekraczaniu granic podczas podróżowania do Polski oraz z Polski, z uwzględnieniem aktualnych restrykcji epidemicznych (dotyczy wszystkich państw świata) - doraźna dostępność specjalistów 24/7,
 • Doradztwo w obszarze prawa podatkowego oraz prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie odnoszącym się do zatrudniania cudzoziemców.
 • Dodatkowe usługi dedykowane cudzoziemcom zatrudnionym na kluczowych stanowiskach w firmie.

We wszystkich postępowaniach reprezentujemy przed urzędami zarówno podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, jak i samego cudzoziemca, zapewniając mu w razie potrzeby asystę we wszystkich urzędowych czynnościach w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, hiszpańskim lub arabskim, a na życzenie Klienta także w innym języku.

Bieżąca obsługa pracodawców w obszarze prawa imigracyjnego obejmuje w szczególności:

 • wsparcie na każdym etapie postępowania legalizującego pobyt oraz pracę, w tym w szczególności:
  • ocena możliwości zatrudnienia cudzoziemca na etapie rekrutacji,
  • przygotowanie strategii relokacji kandydata, gdy przebywa za granicą oraz legalizacji, gdy przebywa w Polsce,
  • przygotowanie niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemców dokumentów i umów,
  • realizacja procesu wizowego w kraju pochodzenia cudzoziemca,
  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy, w tym reprezentacja przed odpowiednimi urzędami,
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wsparcie w terminowym wykonywaniu obowiązków ciążących na podmiocie powierzającym pracę cudzoziemcom,
  • zapewnienie ciągłości legalności pobytu i pracy cudzoziemców na wypadek utraty ważności posiadanych przez nich dokumentów lub zmiany warunków pracy,
 • doradztwo w zakresie przechowywania dokumentów zatrudnionych cudzoziemców,
 • doradztwo w zakresie relokacji pracowników,
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników do Polski i z Polski,
 • wsparcie w przypadku kontroli PIP, ZUS, Straży Granicznej,
 • sporządzanie odwołań od negatywnych decyzji,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych środków zaskarżenia).

Na dodatkowe usługi dedykowane cudzoziemcom – osobom kluczowym w firmie, składają się:

 • relokacja oraz legalizacja członków rodziny cudzoziemca w Polsce,
 • zameldowanie na pobyt czasowy oraz stały,
 • uzyskanie numerów PESEL, NIP, REGON,
 • uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • zgłoszenie aktualizacji podatkowej,
 • uzyskanie zaświadczeń o niekaralności,
 • transkrypcja oraz uzupełnianie zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 • wymiana zagranicznego prawa jazdy,
 • uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • doradztwo i pomoc w realizacji odprawy celnej mienia przesiedlenia,
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń wychowawczych (m.in. program 500+),
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem przez cudzoziemca związku małżeńskiego na terytorium RP,
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych przez cudzoziemców,
 • uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych.